Algemene verkoopsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen zijn de facturen contant betaalbaar bij levering, netto, zonder korting en zonder om het even welke afhouding. Iedere factuur die niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, zal onmiddellijk een verwijlintrest opbrengen van 10%. Deze intrest zal automatisch verschuldigd zijn zonder voorafgaande aanmaning en dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1054 van het Burgerlijk Wetboek. Tot dekking van de administratieve, financiële en organisatorische kosten veroorzaakt door de laattijdigheid der betaling zal de koper bovendien een verhoging verschuldigd zijn van 10% van het bedrag der factuur, met een minimum van 50 euro per factuur. Deze bepaling geldt als dading tussen partijen. Wij behouden ons het recht voor, verdere leveringen te schorsen, wanneer de koper vorige facturen niet regelmatig betaald zou hebben. Eventuele klachten aangaande de kwaliteit en de hoeveelheid der goederen worden enkel aanvaard binnen de 48 uren na ontvangst en voor zover ze bij aangetekend schrijven gebeuren. Al onze commerciële overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten in onze burelen, waarvan het adres voorkomt op deze factuur. Alleen de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en specifiek de Vrederechter van het zesde kanton van Antwerpen, zijn bevoegd voor alle geschillen, zelfs in de gevallen van pluraliteit van verweerders, van oproeping in vrijwaring of tussenkomst.